ALGEMENE VOORWAARDEN


Definities

  1. Opdrachtnemer: JVM Websolutions.nl
  2. Opdrachtgever: De particulier of rechtspersoon die aangeboden diensten afneemt van JVM Websolutions.nl
  3. Opdracht: De werkzaamheden zoals deze zijn afgesproken tussen Opdrachtgever en JVM Websolutions.nl, die door de JVM Websolutions.nl verricht moeten worden en de afgesproken voorwaarden waaronder dient te gebeuren.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Opdrachtnemer te Sliedrecht, KVK-nummer 76786943 en Opdrachtnemer tot stand te komen offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat de offerte van Opdrachtnemer schriftelijk of via e-mail wordt aanvaard of wanneer de werkzaamheden van Opdrachtnemer starten.

Het nietig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van gehele overeenkomst niet aan. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen in dat geval ter vervanging nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel mogelijk de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement van de vestigingsplaats van JVM Websolutions.
Alle correspondentie gaat via email, ook facturen, offertes en eventuele
betalingsherinneringen.

Artikel 1: Offerte en aanvaarding

Opdrachtnemer stelt een offerte op waarin Opdrachtnemer aangeeft welke diensten Opdrachtnemer aanbiedt te verrichten, wat bij de
ze diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van deze diensten is bindend.

In het algemeen omvatten de diensten het ontwerpen, programmeren en eventueelonderhouden van websites, apps, software, layouts, vormgeving en alles wat samenhangt met de grafische ontwikkeling hiervan. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien
dit in de offerte vermeld is.

Het wijzigen van de diensten is alleen mogelijk indien beide partijen hiermee instemmen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. Opdrachtnemer zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.

Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping
niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 2: De Opdracht en uitvoering

Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

Bij het aangaan van deze overeenkomst is Opdrachtnemer vrij om de Opdracht naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig heeft om de diensten te leveren. Eventueel kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de
benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.

Opdrachtnemer heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Opdrachtnemer niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Opdrachtnemer zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.
Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 3: Beëindiging

Iedere Partij is bevoegd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:

  • de andere partij niet of niet geheel aan de verplichtingen voldoet of daarmee in strijd handelt;
  • na het sluiten van de overeenkomst de andere partij ter kennis gekomen
  • omstandigheden goede grond geven aan te nemen dat de andere partij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • Opdrachtgever pornografisch of ander illegaal materiaal publiceert die in strijd is met de Nederlandse wetgeving;
  • de andere partij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of het vrije beheer of haar vermogen heetf verloren.

Behoudens het bepaalde in artikel 3 van deze overeenkomst is tussentijdse opzegging vandeze overeenkomst niet mogelijk.

Artikel 4: Eigendom werk

De Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst nadat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.

Materiaal dat door de Opdrachtgever is aangeleverd zal eigendom blijven van de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Tenzij expliciet anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande auteurs- en portretrechten van door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal niet tot de opdracht.

Opdrachtnemer zal in geen enkel geval aansprakelijk gehouden kunnen worden voor illegaal gebruik van, de door Opdrachtgever aangeleverd materiaal beschermd door rechten.

Materiaal wat door Opdrachtnemer is bedacht, gemaakt en geleverd blijft in eigendom van Opdrachtnemer en mag ten alle tijden alleen door Opdrachtnemer worden hergebruikt voor andere doeleinden.

Artikel 5: Vergoeding

Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief reiskosten en onkosten van Opdrachtnemer.
Ter zake van de uitvoering van de Opdracht ontvangt Opdrachtnemer van Opdrachtgever een vergoeding van 50 Euro per uur (de “Vergoeding”).
Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.

Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

Betaling van de Vergoeding en kosten vindt plaats na afronding van de Opdracht en binnen 14 (veertien) dagen na de datum van de factuur van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur via email sturen naar de Opdrachtgever.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer kan, in het geval van hacking of dergelijke activiteiten, niet aansprakelijk worden gesteld voor (gevolg)schade of worden verplicht tot herstelwerkzaamheden zonder honorarium.

Opdrachtnemer kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die ontstaan door gebreken of updates in Open Source software, gebruikte plugins of toepassingen van derde partijen.

Werkzaamheden voor herstel of het oplossen van problemen vallen buiten de garantie en worden tegen het reguliere tarief uitgevoerd.
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk tegenover de Opdrachtgever in het geval van opzet of grove schuld en is bij aansprakelijkheid slechts gehouden tot vergoeding van het geoffreerde bedrag.

Opdrachtnemer is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Bij gevolgschade rust op Opdrachtnemer geen enkele verplichting tot schadevergoeding.

Indien de werkzaamheden, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, is onderverdeeld in delen, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag voor dat deel waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 7: Support strippenkaart

Opdrachtgever kan voor kleine werkzaamheden een support strippenkaart aanvragen.
Opdrachtnemer zal hiervan, na aanvraag, automatisch een factuur sturen.
De gewenste werkzaamheden worden door Opdrachtgever via e-mail aan JVM Websolutions doorgegeven, en binnen 24 uur zal JVM Websolutions op deze e-mail reageren.

De werkzaamheden worden in overleg met Opdrachtgever ingepland.
Indien Opdrachtnemer het nodig acht dat bepaalde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zal dit advies middels e-mail aan de Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
Opdrachtgever kan op elk gewenst moment een overzicht van de openstaande strippen en uitgevoerde werkzaamheden opvragen bij Opdrachtnemer.
Telefonisch advies of technische uitleg wordt van de strippenkaart afgeschreven.

De strippenkaart zal in eenheden van 15 minuten worden afgeschreven en heeft een geldigheid van 1 kalenderjaar vanaf de factuurdatum.
Na verstrijken van de geldigheid van de strippenkaart, vervallen de nog openstaande strippen.

Restitutie bij een strippenkaart is niet mogelijk. Op de prijs van de strippenkaart wordt 21% B.T.W. geheven.
Op de support strippenkaart zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Laatste versie: 02-09-2020